• Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
 • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
 • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
 • Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Drogomyślu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Akcja Katolicka


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Drogomyślu

HISTORIA

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI we wrześniu 1928 r. Nazwa "Akcja Katolicka" pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z 18 grudnia 1903 r. Ten sam papież w encyklice "Il fermo proposito" dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem "instaurare omnia in Christo".
W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się na Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, odbytej w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. Dnia 27 listopada 1930 r. papież
Pius XI zatwierdził Statut Akcji Katolickiej obowiązujący w całej Polsce. Dwa dni później, kardynał A. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Pierwszym jego dyrektorem został mianowany bp Stanisław Adamski. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.
W latach 1939 - 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów polskich w czasie wizyty "ad limina" w Rzymie, 12 stycznia 1993 r. Papież powiedział wtedy:

"...Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba, więc aby na nowo odżyła."

W wyniku tej zachęty powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp. J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich). W roku 1996, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce.

CELE STATUTOWE AKCJI KATOLICKIEJ

W pierwszym rzędzie celem Akcji Katolickiej jest współpraca katolików świeckich z biskupami i księżmi w celu rozwoju Kościoła katolickiego. Dzieje się to poprzez pogłębienie życia religijnego członków akcji, reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej a także poprzez kształcenie przyszłych działaczy katolickich, którzy będą mogli aktywnie działać w życiu społecznym. Ponadto Akcja Katolicka może prowadzić działalność oświatową (prowadzić szkoły katolickie), działalność wychowawczą (prowadzić przedszkola i świetlice), działalność wydawniczą (prowadzić drukarnię, drukować biuletyny, gazety, książki katolickie), działalność kulturalną (prowadzić świetlicę, bibliotekę, czytelnię książek i czasopism katolickich), działalność informacyjną (prowadzić rozgłośnię radiową, gazetę parafialną), działalność dobroczynną (obsługiwać stołówkę dla ubogich, noclegownię, kasę pożyczkową), działalność turystyczną (organizować pielgrzymki i wycieczki), działalność sportową (obsługiwać konkursy i zawody), działalność ekologiczną, działalność rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, a w koniec także działalność gospodarczą (np. działalność na rzecz pomocy bezrobotnym i samotnym). Możliwości angażowania się są ogromne.

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej został powołany w dniu 9 stycznia 2002r. Inicjatorem powstania naszego oddziału był ks. Kanonik Arkadiusz Knefel, który pełni obowiązki Asystenta Kościelnego. W momencie powołania oddział liczył 17 członków. Przez trzy kadencje (3-letnie) prezesem oddziału była Renata Ogrodnik. Po jej śmierci Biskup Rakoczy powołał na prezesa, na czteroletnią kadencję Romana Kucharczyka.
Parafialny Oddział liczy w chwili obecnej 18 członków w tym 4 członków wspierających.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu przeważnie w środy.

Skład zarządu i komisji Rewizyjnej w tej kadencji przedstawia się następująco:

Roman Kucharczyk – prezes
Stanisława Boryś – wiceprezes
Łucja Czakon – skarbnik
Karina Mleczko – sekretarz
Zbigniew Podyma – członek
Tadeusz Kowal – członek

Komisja Rewizyjna
Piotr Szajter – przewodniczący
Franciszek Faruga – członek
Maria Hanzel – członek

W czasie swojej działalności Oddział w zakresie formacji i modlitwy prowadził:
1. czytanie katechizmu kościoła i homilii wygłaszanych w czasie pielgrzymki
Bł. Jana Pawła II w Polsce,
2. czytanie encykliki Bł. Jana Pawła II,

Uczestniczy w:
1. Liturgii mszy świętej (czytanie i śpiew),
2. prowadzeniu w wybrane dni różańca, drogi krzyżowej i adoracji,
3. nauczaniu młodzieży – zespół pastoralny,
4. spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach:
a. adwentowych i wielkanocnych,
b. rejonowych spotkaniach formacyjnych (2 razy w roku),
c. sesjach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej,
5. pielgrzymkach organizowanych przez parafię lub Oddział,
6. konkursach organizowanych w szkole o tematyce religijnej.

Parafialny Oddział aktywnie uczestniczy również w życiu społecznym parafii.
 • Dziedziny, w których Oddział działał lub nadal działa są następujące:
 • działalność wychowawcza - świetlica parafialna,
 • działalność kulturalna - biblioteka, jasełka,
 • działalność turystyczna - pielgrzymki rowerowe i autokarowe,
 • działalność rekreacyjno-sportowa – festyny,parafiady,
 • działalność informacyjna - strona internetowa.
Akcja Katolicka poprzez swoje działania takie jak rozprowadzanie kalendarza parafialnego, pieczenie i sprzedaż kołaczy, loterie fantowe na festynie, wspiera materialnie prace na rzecz kościoła.

Obchodzony w 2012r jubileusz 10-lecia istnienia Oddziału był okazją do podsumowania, pracy, ciągłej formacji i naszego wzrastania oraz formułowania planów działania na następne lata.

Gorąco zapraszamy nowych członków w szeregi naszego stowarzyszenia.